ZELF DENKEN
  
Waarom is ecologisch leven niet gewoon normaal?
Wellicht is het wel een algemene wens om harmonieuzer met de natuur en elkaar te leven, maar toch slagen we er moeilijk in. Ecologisch leven is een proces leren we. Een auto loslaten is voor de ene een makkelijkere keuze, voor de andere levenssituatie onmogelijk. 
Ook de overheid lijkt ecologisch leven niet radicaal te promoten. Zij zit geprangd tussen economie en ecologie. 
 
 
verANTWOORDelijk op levensvragenAls kind voelden we aan dat er heel wat fout zat in de manier waarop ons leven georganiseerd is. Vanzelfsprekendheden die het uiteindelijk niet meer bleken te zijn. Waarom-vragen die geen mooie antwoorden kregen. De verwarring van de puber en adolescent is typisch westers. Signalen waar we geen gehoor aan geven, net zoals vele welvaartsziekten, arbeidsverzuim, verslavingen,... signalen zijn van onbehagen, niet goed in het vel zitten,... van stress die onder onze huid kruipt. Zachtjes worden de meesten terug in het gareel geleid.
Volwassen worden is de vader van het kind overstijgen in denken, doen en voelen. Zonder veel uitleg zelf doen, da's politiek. In elke keuze die we als individu maken doen we aan politiek. De verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij politici, maar ook bij elk handeling die we zelf doen. Hiervan bewust- worden en bewust-zijn, welke verantwoordelijkheid dat we zelf hebben voor hetgeen we aan anderen en nabestaanden nalaten. Zonder geld is quasi de definitie van vriendschap.
Het denken heeft zijn plaats in wie we als mens zijn, maar we zijn meer dan we denken. Eigenlijk heeft ons denken ons gevoel en bewustzijn overgenomen. Dit wordt in stand gehouden in het reguliere onderwijs. Nadruk op verstandskennis, ten nadele van het ervaren, doet ons vertrouwen op kennis van buitenaf ten koste van de eigen intuïtie. We denken met heel ons lijf.
 
We leven in een democratie. Het politieke spel volgt de regels van de markt. Partijen schuiven naar de grootste groep consumenten, wijzigen hun merknaam, passen zich aan aan de massa, denken op korte termijn, fusioneren dat het een lieve lust is... We missen politici met langetermijnvisies... Zuiver ecologisch leven is in deze tijden nog steeds niet normaal, nog steeds niet evident, het steunt de economie niet.  Begonnen met idealen, worden politici door het democratisch systeem gekneed tot korte termijndenkers. Mensen denken zoals het systeem waarin ze leven. Een behoeftecreërend systeem op basis van geld wijzigen in een behoeftecreërend systeem  op basis van de eigen energie en gezondheid, vraagt modellen, zoeken naar hoe het anders kan... Groepen mensen die tegen de stroom in, heel het systeem in vraag stellen om zelf te zoeken hoe ze willen samenleven. Mensen die niet meer geloven in het economisch systeem zoals het nu is, nodigen we uit om samen met velen kennis bijeen te leggen en al doende telkens samen de problemen op te lossen.
 
Politiek heeft geen antwoorden meer. De verantwoordelijkheid mogen we niet langer alleen bij politici leggen, maar moeten we ook zelf in handen nemen. Actief burgerschap begint bij zelf te voelen hoe men wil leven. Vrijwilligerswerk is wat we uit vrije wil doen, maar past minder in het economisch geheel.
 
Zelf gelukkig worden om anderen gelukkiger te kunnen maken. Uw eigen weg volgen om uzelf te kunnen tonen.
 
Als het geheel rond ons harmonischer wordt, worden we zelf gelukkiger. Laten we de aarde, die we lenen van onze kinderen, door ons manier van leven mooier maken. Alles is van de aarde, laten we het teruggeven door het net van zoveel mogelijk mensen te maken. Door de controle opnieuw over ons eigen leven op te nemen door zelf in ons leven te voorzien en niet afhankelijk te worden van een wankel systeem.
 
Geld is niet het belangrijkste. We weten het wel, maar kunnen er niet onderuit. Wil je niet eenzaam wegrotten heb je het nodig. Als we op een plek in de praktijk wel kunnen aantonen dat we geen geld nodig hebben om een heel mooie zelfvoorzienende plek te creëren, halen we het belangrijkste argument van het economisch systeem onderuit. En voor dat statement willen we graag samen met u gaan.
 
Zelf leven, zelf weten hoe te leven, niet afhankelijk zijn van anderen, maakt dat men niets meer kan afnemen.... controle hebben over zichzelf is een gift, maakt sterk.
 
Een vrijwilligersbeweging die vanuit een eerste thuisbasis zoekt en steeds meer mensen en plekken wil aansteken om onafhankelijker van de behoeftencreërende samenlevin g.
 
Politiek is momenteel gebaseerd op economisch denken en dat is ook normaal. Bedrijfsleiders zorgen voor de voorziening van heel veel mensen. Samen vormen we een kwetsbaar geheel van deeltjes dat zorgt dat we bv tonijn in blik in de supermarkt vinden. Maar diegene die geen geld meer heeft, heeft aan dit mooi geheel weinig boodschap.  Mensen geven hun tijd en soms ruimte aan anderen om geld te verdienen en zo hun vrijheid af te kopen.
 
We denken volgens het systeem waarin we leven. Als het systeem succes en geld gelijkstelt, dan... maar als goedbetaalde politici steeds verder afstaan van mensen die niet meer meekunnen, kan men empatisch niet meer regels zoeken. Men kan maar vragen van anderen wat men zelf kan. Politici kunnen niet ecologischer gaan dan dat ze zelf doen. The way you walk, is the way you talk. Ecologischer leven is een evolutie. Langzaam behoeften in vraag stellen, gewoonten veranderen en ons lichaam leren dat het anders zal worden (chocolade, suikers, alcohol,...).
 
In de psycho-analyse stelt men dat men de vader van het kind in ons moeten vermoorden. De vader staat voor het geheel van regels en wetten die de mensen als geheel (samenleving,...) ons opleggen om ordelijk te kunnen leven. Het kind in ons zijn onze dromen waarom we groot geworden zijn. Die twee staan in spanning. Het kind in ons wil voelen dat het leeft, maar sociale conventies houden ze vaak tegen.
 
Hadden Karl Marx en Freud elkaar ontmoet, dan had Marx zich misschien niet zo gekant tegen het kapitalisme maar wel tegen de vader van het kind in ons. Want geld op zich is niet de boosdoener, maar wel wat hebzucht ons doet. Het is een controle-mechanisme waarmee onze samenleving in de pas loopt. Het heeft ons zover gebracht waar we nu staan, met alle kennis die er is, maar ook met alle ecologische wantoestanden en scheve verhoudingen die er zijn, om de planeet mooi achter te laten voor een volgende generatie...  
Aarding Gevoelens Energie Hart Expressie Denken Spiritualiteit
vzw
?
Denken